NAFFCO FIRE FIGHTING EQUIPMENT

NAFFCO supplies high-quality fire fighting equipment and fire extinguisher across Dubai and the Middle East for many markets. Our products have been certified by organizations such as UL, FM, BSI, LPCB and Global Mark. All fire fighting equipment provided by NAFFCO will enhance the overall safety of your property. 

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NAFFCO

NAFFCO cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy và bình chữa cháy chất lượng cao trên khắp Dubai và cho nhiều quốc gia ở Trung Đông. Sản phẩm của chúng tôi đã được chứng nhận bởi các tổ chức như UL, FM, BSI, LPCB và Global Mark. Tất cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy do NAFFCO cung cấp sẽ bảo vệ an toàn cho tài sản của bạn.